Vigsel


Velkommen til vigsel i kyrkjene i Hå!

Et brudepar som danser sammen. Foto.

Vigsel er høgtid - og kyrkja har lang tradisjon for å leggja ei fin ramme rundt høgtida. Her er ei orientering om både formelle og praktiske sider av vigselen. 

Bestilling av vigsel:
Ta kontakt med Hå kyrkjekontor på telefon 51 43 62 10 eller e-post for å bestilla vigsel i kyrkjene i Hå. 
 

Vigselsstad:
I Hå kan ein velja å ha vigsel i Ogna kyrkje, Varhaug kyrkje, Nærbø gamle kyrkje, Nærbø (nye) kyrkje eller i Varhaug kapell. Vigselen skjer til vanleg kl 13.00, 14.15 eller 15.30 Me har mange vigslar i kyrkjene i Hå, det kan derfor lønna seg å bestilla plass i kyrkja god tid i førevegen. 
 

Kostar det noko?
Når ein av brudeparet er medlem av Den norske kyrkja og buset eller oppvaksen i kommunen, er det gratis å gifta seg i kyrkja. Viss ingen i brudeparet er medlem av Den norske kyrkja eller har tilknyting til kommunen, må dei betala for både leige av kyrkja/kapellet og for prest og organist, om ikkje brudeparet sjølv skaffar og betaler for organist/prest. Rekning for prestetenesta blir send frå Stavanger bispedømmeråd. Rekninga for organist, kyrkjetenar og kyrkja/kapellet blir send frå Hå kyrkjelege fellesråd.

Desse satsane gjeld:

Leigesatser for vigsel Kyrkje (inkl. kyrkjetenar) Organist
Ogna kyrkje 3.000,00 1.800,00
Varhaug kyrkje 3.000,00 1.800,00
Nærbø kyrkje 3.000,00 1.800,00
Nærbø gamle kyrkje 3.000,00 1.800,00
Varhaug kapell 2.000,00 Ingen organist

Prest: Bispedømmet sender eigen faktura. 
 

Val av prest:
Prestane i Hå (og organistane!) har turnus på kven som har teneste i vigslane. De vil få den presten som til kvar tid er sett opp på desse tenestene. Nokon har ønske om eigen prest til å gjennomføra vigselen. Alle ordinerte prestar i Den norske kyrkja kan gjennomføra vigsel, men det er viktig at vedkmmende prest sender søknad til soknepresten om dette (ei reint formell sak).  Kontaktinformasjon til prestane i Hå finn de på heimesida vår.
 

Organist:
Organist er inkludert i alle vigslar i Ogna, Varhaug, Nærbø og Nærbø gamle kyrkje. 

Nokon ønskjer vigsel i Varhaug kapell. Her er der ikkje organist med. Kapellet har heller ikkje instrument. 

Vigselssamtale og ønskjer om musikk:
Det er brudeparet sjølv som må ta kontakt med kyrkjelydskontoret minst ein månad før vigselen for å avtala vigselssamtale med presten (vanlegvis 2-3 veker før vigselen). De vel sjølv salmar og brudemarsjar (sjå forslag i linkane under). 
 

Dette må gjerast før vigsel: 
4 mnd før vigsel (ikkje før pga attesten må væra så ny som mogleg) kan de søka om prøvingsattest på Skatteetaten sine nettsider. Denne attesten viser at det juridiske er iorden før vigselen. Andre skjema som skal fyllast ut er erklæring frå brurefolka, forlovarerklæring og eventuell melding om namneendring.

Når de har fått svar i Altinn at prøvingsattesten er godkjent, må den sendast til kyrkjekontoret. (Denne attesten er gyldig i 4 månader.)

Etter vigselen sender Folkeregisteret ut vigselsattest. 
 

Deltaking under vigselen:
Det er høve til at bryllaupsgjester kan delta med musikalske innslag, tekstlesing, eller andre passande kulturelle innslag. Dette blir avtalt med presten i vigselssamtalen. Organistane speler gjerne til solosong etc (levande musikk er å føretrekkja framfor playback). Avtal øvingstid direkte med organisten i god tid. 
 

Songark og pynting:
De er sjølv ansvarlege for å få trykt songark og eventuell pynting av kyrkja. Dørene opnar ein time før vigselen startar, så pynting må gjerast då. Salmebøker i kyrkja kan brukast om ønskjeleg. 
 

Viktig på vigselsdagen:
FORLOVARAR og eventuelt BRUDGOM (når brudeparet ikkje går inn samen) må vera på plass i kyrkja seinast 10 min før vigselen startar. BRUD og BRUDGOM/FAR/FØLGJER møter i våpenhuset (hovudinngang) seinast 5 minutt før vigselen (då det blir ringt i 5 minutt etter at bruda har komme). Kyrkjetenar vil då ta i mot dykk, og vera behjelpeleg med kjole, og opning av dører. 
 

Lykke til med førebuingane!
 

Nyttige skjema:
Skjema: Erklæring om skifte
Skjema: Erklæring frå brurefolka
Skjema: Forlovarerklæring
Skjema: Melding om namneendring
Mal - Vigselsliturgi
Bryllupssalmar
Skriftlesingar ved vigsel