Koronavirus


Oppdatert 22.juni

 

For å væra med på dugnaden for å bremsa spredningen av korona-viruset har kirken i Hå tatt følgende forhåndsregler.

22.juni 2021  

I samband med trinn tre i gjenopningsplanen til regjeringa kjem me med ei lita oppdatering.
Det er framleis krav om 1 meter avstand for de som ikkje bur samen, uavhengig av vaksinestatus.
- Alle, uavhenging av alder og vaksinestatus, tel med som deltakere på eit arrangement hjå oss då dåp, vigsel, gravferd og gudsteneste er rekna som offentlege arrangement og må fylgja reglane for dette.
- For gudsteneste, dåp, gravferd og vigsel gjelder fortsatt antallsbegrensningen på 80 i våre kyrkjer.  Dette med bakgrunn i reglane om 1 meter mellom kvar husstand. Unntak er Nærbø nye kyrkje kor ein kan få plass til omlag 200 deltakere.
- Krav om tilviste plasser faller bort – men det er fortsatt krav om registrering av deltakere og medvirkenede.
- Smittevernveilederen til Den norske kyrkja gir litt rom for matservering – men pga utfordringer med mingling ser vi at kyrkjekaffe ikkje er mogleg å gjennomføra i Hå - foreløpig. 
-  Arangement med bruka av koronapass er IKKJE aktuelt for kyrkja i Hå.
Kyrkjestova på Varhaug vil IKKJE bli åpnet opp for bruk under gudsteneste, vigsel eller gravferd for å øke antall deltakere - dette på grunn av krav til bemanning og reinhald etter/mellom arrangement som me ikkje kan infri per i dag.
-  Det er no mogleg å gjennomføra vigsel i Varhaug kapell.
- Varhaug kapell vil ikkje væra opplåst for pilegrimer eller turistar.

28.mai 2021  

Det lettes i ein del tiltak no, og for kyrkja i Hå betyr det:
- Ein kan no sitja med 1 meter mellom husstandane på arrangement.
- Det er ikkje lenger begrensing på at arrangement i regi av kyrkja i Hå berre er for dei som er busett i kommunen. 
- Me opnar for inntil 80 personar i gravferder i kyrkjene våre.  

12.april 2021  10.50

Gudstenester
På bakgrunn av smittesituasjonen i kommunen vel me å avlysa gudstenestane 18.april.  Dåp vil bli gjennomført i eigen seremoni - og det vil bli sendt digital gudsteneste frå Nærbø kyrkje.

Barne- og ungdomsarbeid
Med bakgrunn i smittesituasjonen i kommunen føl me kommunen si anbefaling om å AVLYSA alle aktivitetar for barn og unge til og med 19.april.

25.mars2021  12:00

Gudstenester
Alle fysiske gudstenester er avlyst til og med 12. april.  Nærbø streamer gudsteneste palmesundag, 1. påskedag og 11.april.  

Dåp og vigsel
Dåp og vigsel kan gjennomførast med inntil 20 personar tilstades på tilviste plasser.
På grunn av avstandskrav kan me ikkje ha vigslar i kapellet på Varhaug.  Me vil difor heller ikkje ta inn nye bestillingar på vigslar i kapellet før etter 1.juni 2021. 

Gravferd
Gravferd gjennomførest med inntil 50 personar tilstades på tilviste plasser.

Barne- og ungdomsarbeid
Barne- og ungdomsarbeid held fram som før.  Husk at der ein før ville brukt 1 meter avstand mellom deltakarane skal ein no ha 2 meter.  

Open barnehage
NoasArk open barnehage held stengt til og med 12.april.

Samtaler
Sørgesamtaler og dåpssamtaler skal i hovudsak skje i kyrkja sine lokaler for å kunne leggja til rette for god avstand. 

Heimekontor
Alle tilsette skal så langt det er mulig bruke heimekontor.  Telefonen vil væra betjent i opningstida, men ein kan måtte venter lenger på å koma gjennom.  Finn gjerne direktenummer til den du ynskjer å snakka med her.

25.februar 2021  11:00

Gudstenester
Frå og med sundag 28. februar opnar me opp for gudstenestar innendørs.  Alle som kjem vil bli registert og få tilvist plasser i kyrkjerommet.  Vær vennleg å fylg dei instruksjonane du får når du møter opp til gudsteneste.

Dåp
Me gjennomfører dåp både i ordinære gudstenestar, og på eigne dåpsgudstenestar.  Dette vil bli vurdert frå gong til gong.  Dåpsfamiliane vil bli kontakta og få informasjon om tidspunkt.

Nattverd
Me opnar opp for gjennomføring av nattverd på gudstenestane.  Det vil bli laga eigne retningslinjer for korleis ein gjennomfører nattverd i dei ulike kyrkjene slik at kravet til avstand mellom deltakarane vert oppretthalt under nattverdfeiringa.

Gravferd
Det er no mogleg å samla inntil 100 personar til gravferd i kyrkjene våre.  Men det er viktig å huska på at ein skal kunne halda avstand mellom kohortane, og at det difor ikkje nødvendigvis vil væra mogleg å samla 100 personar likevel.  Me oppfordrer pårørande til å ha ein god dialog med gravferdsbyrå om dette i forkant av gravferd.

Vigsel
Det er no mogleg å samla inntil 100 personar til vigsel i kyrkjene våre.  Men det er viktig å huska på at ein skal kunne halda avstand mellom kohortane, og at det difor ikkje nødvendigvis vil væra mogleg å samla 100 personar likevel.  Par som skal ha vigsel i kyrkjene våre må ta kontakt med kyrkjekontoret i forkant for å avklara kor mange gjester ein kan ha med i kyrkja.

27. januar 2021  14:00

Gudstenester
Gudstenester innendørs er stengt for fysisk oppmøte, men det vil bli streama gudsteneste på nett kvar sundag.  Følg denne lenka for å sjå gudstenesta.  Det vil bli gjennomført dåpsgudstenestar med inntil 10 deltakere.  Dette gjeld inntil vidare.

7. februar vert det vandringsgudsteneste frå Varhaug kapell til Grødaland.
14. februar vert det famililegudsteneste ute ved Stokkalandsmarka menighetshus.

På grunn av restriksjonane kring Covid-19 er utegudstenestane berre opne for personar busett i Hå.

20. januar 2021  12:00

Gudstenester
Gudstenester er stengt for fysisk oppmøte, men det vil bli streama gudsteneste på nett kvar sundag.  Følg denne lenka for å sjå gudstenesta. Dette gjeld til anna beskjed kjem.

Barne- og ungdomsarbeid (0-20 år)
Me starter opp att med ein del barne- og ungdomsarbeid etter kvart. Følg med på heimesider og facebook for oppdateringer.  På samlingar innendørs er det maks 20 deltakere.  

Baby- og småbarnssang starter ikkje enda.

NoasArk opnar i veke 4.

Gravferd
Maks 50 deltakere på kvar samling, både inne og ute.

Dåp og vigsel
Gjennomføres som planlagt med inntil 10 deltakere per samling.

Kyrkjekontoret
Me har normale opningstider både på telefon og mail.  Men på grunn av at enkelte bruker heimekontor kan det tidvis ta litt lenger tid å få svar.
 

4. januar 2021  14:00

Gudstenester
Alle gudstenester vert avlyst til og med 17. januar.  Prest har ansvar for å informera dei frivillige om avlysingane.

Dåp og dåpssamtaler
Gjennomførast for kvar enkelt familie.
Det er viktig å her huske på at ein maks kan væra 10 personar til stades på kvar seremoni, dette medrekna prest og andre medverkande.  

Gravferder
Gjennomføres med maks 50 deltakere.

Aktivitetar for barn og unge og Noas Ark
Alle aktivitetar AVLYSES til og med 18. januar.  Den ansvarlige for aktiviteten har ansvar for å melda til sine deltakere, og frivillige, om avlysninga.  .

Sokneråd, og andre møter med frivillige i råd og utval
Alle møter i råd og utval med frivillige går digitalt eller vert utsett til etter 18. januar.

Produksjon av digitale sendingar
Til kvar produksjon skal det væra maks 10 personar involvert. 
 

31. desember 2020 12:30

Med bakgrunn i dei nye anbefalingane frå kommuneoverlegane på Jæren, og signalet kommunanne har sendt med å avlysa sine nyttårsarrangement, har me valt å avlysa gudstenesta 3.januar i Ogna kyrkje og  Varhaug kyrkje.  
Me veit at gudstenesta er viktig for mange, og det er difor ikkje lett å avlysa.  
Dersom du har behov for nokon å snakka med kan ta du kontakt.  Me har og ei digital bønnekrukke - denne finn du på www.haa.kyrkja.no om du har behov for forbøn.

9. november 2020 12:30

Gudstenestar
I Nærbø kyrkje vert det gudsetenestar kvar sundag kl. 11.00.  Desse vil bli opne for inntil 50 deltakerer med påmelding, samt sendt på nett.  Det vert ikkje sundagsskule på Nærbø.
I Varhaug, Ogna og Stokkalandsmarka vert det ikkje opne gudstenestar 15. og 22. november.  

Innmeldte dåp vil bli gjennomført.  

Alle gudstenestar framover vert utan nattverd til ny beskjed vert gitt.

Det vil bli tatt ei ny vurdering torsdag 19. november for advent.

Barne- og ungdomsarbeid
Kommuneoverlegen i Hå har gått ut og bedt oss om å prioritera arbeidet blant barn og unge.  Difor vel me å halda ope det me kan av barne- og ungdomsarbeid kor me er færre enn 50 deltakere, og ein kan halda godt smittevern.  

For Mini-Meir og Reload må ein avlysa inntil ein har funne gode ordningar for å unngå at ein er meir enn 50 deltakere på samlingane.

Konfirmantarbeidet fortsett som planlagt.

Unntaket frå dette er familiekoret i Stokkalandsmarka – dette avlysast i november.

Arbeid for vaksne (over 20 år)
Alt arbeid for vaksne og eldre avlysast ut november!  Dette gjeld tilrettelagt gudstenester, onsdagskaffi, spød og drøs, husgrupper, baking og anna arbeid som samlar vaksne i vår regi.  

Nødvendige rådsmøter vert gjennomført.

Frivillige medarbeidere
Alle frivillige medarbeidere MÅ få spørsmål om dei ynskjer å væra frivillig med tanke på nåværande smittesituasjon.  Me har fleire frivillige som er i risikogruppa, eller som er nære kontaktar til personar i riskogrupper.  Det er viktig at alle våre frivillige opplever at dei kan sei nei til sine frivillige oppgåver i den situasjonen me er i no.

Åpningstider på kontoret
Kontora både på Varhaug og Nærbø vert stengt for besøkande utan avtale.  

Forsterka reinhald
Me held på same rutinane som me har hatt i det siste.  
 

15. juni 2020 12:30
Plass i kyrkjene.
Etter et en nå åpner opp for inntil 200 personer fra 15. juni, så har vi tatt en oversikt over antall sitteplasser i kirkene.

Ogna kirke – 57
Varhaug kirke – 96 (i tillegg kan ein ha 30 i kyrkjestova med lydoverføring og bildeoverføring)
Nærbø gml kirke – 78
Nærbø nye kirke - 110

Dette er med en meters avstand mellom personene og annen hver benk i bruk.
Personer fra samme husstand kan sitte tettere, men alltid med 1 meter til de som ikke er fra samme husstand.

27. mars 2020 07.40
Gudstenester
Alle gudstenester og samlinger i kirkene i Hå er foreløpig AVLYST.
Som alternativ til den vanlige gudsteneste vil alle gudstenester fra Nærbø kirke bli sendt direkte på nettet, selv med tomme benkerader. Du kan se direktesendingen på adressen http://nkmedia.no

18. mars 2020 10.50
Konfirmasjon
Alle vårens konfirmasjoner er desverre utsatt til etter sommerferien. Les mer her

13. mars 2020 11.00
Gudstjenester
ALLE gudstjenester i Hå er AVLYST, foreløpig frem til og med søndag 29. mars.
Som alternativ til den vanlige gudsteneste vil alle gudstjenestene fra Nærbø kirke fremover bli sendt direkte på nettet, selv med tomme benkerader. Du kan se direktesendingen ved å følge linken http://nkmedia.no.

Kirkekontoret
Kirkekontoret vil være stengt for fysisk oppmøte. Vi er tilgjengeleg på telefon 51 43 62 10 som vanlig fra 09.30 – 14.00 og e-post: post@hakyrkja.no.
Har du behov for å samtale med noen, kan ta kontakt med kirkens ansatte på mobil for en "drøs". Kontaktinformasjon finner du her.

Digitale fellesskap
Selv om vi ikke lengre fysisk kan møtes i kirken, har kirken fortsatt mange tilbud. På linken Digitale fellesskap har Den Norske kirke samlet en oversikt over digitale fellesskap hvor vi kan få oppleve å være én kirke, både i hverdag og krise, der vi er. Ellers oppfordrer vi til at dere følger oss på hjemmesiden, samt på facebooksidene for Nærbø kyrkje, Varhaug kyrkje, Ogna kyrkje og Stokkalandsmarka menighet.

Konfirmasjon
Det er for tidlig å si noe om konfirmasjoner. Foreløpig forventer vi at avvikle vårens konfirmasjoner som planlagt – men også her muligvis med begrenset antall gjester i kirken. Nærmere beskjed vil bli gitt direkte til foreldrene, når vi vet mer.

Dåp
Dersom gudstjenester blir avlyst vil likevel dåpsbarna bli døpt. Familiene vil bli kontaktet av kirken for avtale om den praktiske gjennomføring. (Maks 50 personer tilstede)

Gravferd
Gravferd og spesielt minnestund bør bare være for de nærmeste. Maks 50 personer tilstede på gravferd og minnestund, jfr. Helseloven §4.1. Annenhver benk vil bli sperret av for å øke avstand mellom folk. Det er ofte mange mennesker fra risikogruppene som går i begravelser.

Vigsel
Vigsel vil gå som allerede planlagt (Maks 50 personer tilstede).

ALLE ANDRE ARRANGEMENT end de som er beskrevet ovenfor vil bli AVLYST/KANSELLERT  – foreløpig frem til og med tirsdag 14. april.
Dette gjelder også for Noas ark open barnehage, fasteaksjon, kyrkjelydsmøter samt utleie av lokaler.

 

12. mars 2020 12.30
Gudstjenester
Gudstjenestene søndag 15. mars i Varhaug og Nærbø kyrkje går som vanlig, men blir uten nattverd og kirkekaffe. Gudstjenestene den 22. mars og 29. mars i Ogna, Stokkalandsmarka, Varhaug og Nærbø AVLYSES.

Gudstjenestene i Nærbø kyrkje vil fremover bli streamet på nettet – uanset om det er med eller uten menighet tilstede. Følg med her på siden for lenke til streamingen.

Dåp
Dersom gudstjenester blir avlyst vil likevel dåpsbarna bli døpt. Familiene vil bli kontaktet av kirken for avtale om den praktiske gjennomføring.

Gravferd
Gravferd blir i utgangspunktet gjennomført – men kun med den nærmeste familie.

Vigsel
Vigsel vil gå som allerede planlagt

ALLE ANDRE ARRANGEMENT end de som er beskrevet ovenfor vil bli AVLYST/KANSELLERT  – foreløpig frem til og med tirsdag 14. april.
Dette gjelder også for Noas ark open barnehage, fasteaksjon, kyrkjelydsmøter samt utleie av lokaler.

Samtale
Situasjonen som landet vårt nå er i gjør at ensomheten kan bli forsterket.  Flere kan kjenne på behov for å samtale med noen.  Du kan ta kontakt med kirkens tilsatte på mobil for en "drøs".  Selv om våre arrangement avlyses vil vi fortsatt være tilgjengelige for kommunen sine innbyggere.  Kontaktinformasjon finner du her.

11. mars 2020
1.    Det blir utplassert håndsprit i alle kirker. Vi oppfordrer alle som besøker kirkene til å bruke håndsprit når de kommer til kirken.
2.    Vi oppfordrer alle til IKKE å håndhilse. Møt heller hverandre med et stort smil.
3.    Alle arrangement som gjennomføres blir uten servering av mat og drikke. Dette gjelder også kirkekaffe.
4.    Alle arrangement som er rettet mot personeri risikogruppen – herunder eldre personer (>65 år) avlyses.  Foreløpig gjennomføres gudstjenester som planlagt.
5.    Folk oppfordres til å gi størst mulig plass til hverandre. Kom gjerne på våre arrangement – men hold avstand til hverandre.
6.    Ved nattverd vil alle nattverdutdelere bruke håndsprit før og etter nattverdutdelingen, og det vil kun bli brukt særkalker.
7.    Gudstjenester i Hå vil bli streamet på internett alle søndager fremover. Vurder dette som alternativ hvis du er i risikogruppen.

Vi har løpende kontakt med kommunelegen, og alle arrangement vil bli løpende vurdert.

Følg med på hjemmesiden og facebook for oppdateringer.

 

Photo by CDC on Unsplash

Tilbake