Alle rettigheter 2019 Hå kyrkjelege fellesråd

Gravferd


 

Hå kirkelige fellesråd med kirkevergen som daglig leder er ansvarlig for gravferdene i Hå. Det er tre kirkegårder i kommunen; Ogna, Varhaug og Nærbø.

Det er Hå kirkekontor som får melding om alle dødsfall i kommunen. Skjema for begjæring av gravlegging/kremasjon finner du her.

Det er de pårørende, den som står ansvarlig for gravferden, som har ansvar for ta kontakt med kirkekontoret. De fleste pårørende synes det er hensiktsmessig å få hjelp av gode fagfolk i forbindelse med gravferden. Da vil begravelsesbyrå ta seg av all kontakt med offentlige instanser og gi melding om dødsfall til kirkekontoret.

Det er noen spørsmål som det er nødvendig å ta stilling til med en gang:

Seremonisted, dato og klokkeslett:

Normalt vil seremonisted for gravferden være i soknet man bor i, dato og tidspunkt blir bestemt ut fra når det er ledig i den aktuelle kirken.

Normalt blir gravferdsseremonien lagt til kl. 10.30 eller kl. 12.30.

Kirketjener blir ordnet av kirkekontoret. Øvrig bemanning som som skal lede gravferden og musikk, ordnes gjennom det tros- eller livssynssamfunn man tilhører.

Kiste eller Urne

De pårørende må bestemme seg for om det skal være kistebegravelse eller om det skal være kremasjon og urnenedsettelse. Hvis det er ønskelig at en ektefelle/partner i framtida skal gravlegges ved siden av i kistegrav, må en reservere graven ved siden (dobbelgrav). Graven til en avdød har ingen festeavgift de første 20 årene. For en reservert grav må en likevel betale årlig festeavgift (minimumstid 20 år).

Det er også er mulig å velge en anonym grav eller gravlegging på et anonymt gravfelt. En anonym grav har ingen minnestein med opplysninger om hvem som er gravlagt. Det er ikke mulig å sette opp en gravstøtte på en anonym grav. På det anonyme gravfeltet er det et felles minnesmerke.

Fra andre kommuner:

Dersom avdøde var bosatt i en annen kommune enn Hå kan man etter forespørsel tildele grav og ha gravferd i Hå. Man vil da få utgifter til leie av kirke, graving og festeavgift.

Det er noen spørsmål man kan stilling til når det har gått litt tid:

Gravminne eller gravstøtte.

Gravminne eller gravstøtte kan ikke settes opp før tre måneder etter gravferden. Det er nødvendig at jorda får satt seg skikkelig.

Gravminne/gravstøtte skal godkjennes før den settes opp. Skjema for godkjenning finner du her

Gravferder skal følge det som er beskrevet i Gravferdsloven og lokale vedtekter.

Utfra regelverket er det muligheter til å sette et personlig preg på gravferden innenfor nevnte regler.

Kirkegårdsvedtekter for Hå finner du her: Kyrkjegardsvedtekter

Priser for leie av kirke.

Alle som ønsker det får benytte kirkene i Hå til gravferd. Noen er ikke medlemmer i Den norke kirke, og må da betale en leie for bruk av kirken. Alt som skjer på gravplassen er gratis for alle innbyggerne i Hå kommune.

Disse satsene gjelder der avdøde ikke er medlem av Den norske kirke. Hå kyrkjelege fellesråd sender ut faktura.

 

Leige inkl. kirketjener

Organist

Prest faktureres frå Bdr. direkte etter egne satser.

Nærbø kyrkje

3000

1800

Nærbø gamle kyrkje

3000

1800

Varhaug kyrkje

3000

1800

Varhaug kapell

2000

-

Ogna kyrkje

3000

1800

Tilbake