Fellesrådet


Kyrkjeleg fellesråd er et fellesorgan for alle menighetene i kommunen.

Fellesrådet sine oppgaver er å samordne menighetenes virksomhet, være arbeidsgiver for alle som er ansatt i meighetene, være kirkens organ mot kommune og andre offentlige organ. Fellesrådet skal også drifte og ha vedlikehold av kirkegårdene og kirkene.
Hvert menighetsråd velger to representanter hver til Fellesrådet. I tillegg er biskopen representert ved en av prestene og kommunen har en politisk oppnevnt representant.
Kirkevergen er daglig leder for fellesrådets virksomhet.

Kirkeverge (Daglig leder): Svein Olav Nesse

Hå Kyrkjelege Fellesråd har denne sammensetningen:
Nærbø Sokneråd:
Håkon Høyland (leder)
Johan Vatne

Varhaug sokneråd:
Kristian Lima
Anne Jorunn Aarsland

Ogna Sokneråd:
Sven Austbø (nestleder)
Liv Lende Olsen 

Biskopens representant:
Vidar Søyland Pettersen

Hå Kommunes representant:
Jorunn Bø Løge

Ønsker du kontakt med fellesrådets administrasjon, så kan du sende mail til:  kyrkjeverge@hakyrkja.no

Møtereferat fra fellesrådet
 

Tilbake